Счетоводна кантора "Адис Финанс" ООД

Цени
Счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС" ООД е разработила няколко модула с услуги, всеки от които има своето място в цялостното счетоводно обслужване.
Ние знаем, че времето е скъпо и една от основните ни цели е да го пестим на клиентите си. За постигането на тази цел, ние разработихме няколко модула с услуги. Всеки от тези модули има за задача да облекчи максимално работата на клиентите ни, да се погрижи те да бъдат добре информирани, да получават качествено счетоводно обслужване и професионални мнения и становища по възникнали казуси.
Ние се стремим да сведем до минимум контакта на клиента с държавната администрация. Модулите счетоводни услуги, разработени от счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС " ООД позволяват да работим с индивидуален подход, да бъдем гъвкави, като удовлетворяваме нуждите на клиентите си от качествено, професионално и комплексно обслужване в сферата на счетоводството, финансите и данъците.

Предлагани модули:

 • Модул "Счетоводство"
 • Модул "ТРЗ и Личен състав"
 • Модул "Административни услуги"
 • Модул "Допълнителни услуги"
 • Модул "Консултантски услуги"

Модул "Счетоводство" включва:

 • Обработване на покупни и продажни фактури за месеца;
 • Изготвяне на дневници за покупките, продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;
 • Начисляване на амортизации;
 • Изготвяне на ДАП и САП;
 • Обработка на документи за командировка;
 • Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството /договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др;
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП;

Модул "ТРЗ и Личен състав" включва:

Модулът е съставен от два отделни модула, като всеки клиент, в зависимост от потребностите си, може да предпочете цялостния модул "ТРЗ и Личен състав" или само модул "ТРЗ".

1. Модул "ТРЗ" включва:
 • Изготвяне на платежни ведомости;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
 • Изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
 • Подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;

2. Модул "Личен състав" включва:
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите;
 • Регистриране на болничните листове на работниците и служителите;
 • Изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;
 • Заверяване на трудови книжки на работниците и служителите;
 • Изготвяне на УП 2, УП 3 на работниците и служителите;
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения

Модул "Административни услуги" включва:

Счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС" ООД се стреми да бъде гъвкава и адекватна по отношение на предлаганите услуги. Основната ни цел е задоволяване на потребностите от качествено счетоводно обслужване на нашите клиенти. За да спестим времето, усилията и същевременно да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на клиентите си, ние разработихме модул "Административни услуги".

 • Изготвяне на отчети и справки, съгласно изискванията на клиента:
 • Попълване на форма, на база на обработените в счетоводната програма данни, по образец на клиента;
 • Попълване на специфични справки, за отчитане, предоставени от клиента;
 • Изготвяне на заповеди за командировки;
 • Изготвяне на договори;
 • Посещения в офиса на клиента за получаване на документи;
 • Опис на документите получени от клиента;

Модул "Допълнителни услуги" включва:

Счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС" ООД, предлага на клиентите си модул  "Допълнителни услуги". В този модул са включени всички онези услуги, които не влизат в модул "Счетоводство", но по пряк или косвен начин са свързани с професионални знания и умения. Разработвайки този модул, нашият екип предлага своя професионализъм, знания и опит, като спестява време и усилия на клиентите, както и контакта с държавната администрация.

 • Регистрация на фирми;
 • Организиране на счетоводната отчетност в офиса на клиента;
 • Подаване на:
 • Интрастат декларации;
 • VIES декларации;
 • Подаване на справки в БНБ, съгласно Валутния закон;
 • Подаване на декларации, съгласно ЗМДТ;
 • Подаване на декларации, съгласно ЗДДФЛ;
 • Подаване на заявления в НАП за липсата или наличието на вземания и задължения;
 • Изготвяне на документи, подаването им и получаване на актуално състояние на клиента;
 • Заверяване на документи в НАП и НОИ;
 • Заверяване на осигурителен стаж на клиента;
 • Изготвяне на документи за получаване на банков кредит от клиента /подготвяне на изискваните от банката счетоводни справки/;
 • Изготвяне на месечни, тримесечни и др. отчети по искане на банката кредитодател на клиента , за неговото отчитане;
 • Регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС;
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети, по искане на клиента;
 • Регистрация на касов апарат;
 • Обучение за работа с касов апарат;
 • Разработване на бизнес планове по искане от клиента;
 • Организация и извършване на независим финансов одит. Счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС" ООД работи с изключително компетентни регистрирани одитори;


Модул "Консултантски услуги" включва:

Счетоводна кантора " АДИС ФИНАНС " ООД, предлага на клиентите си модул "Консултантски услуги". Модулът е разработен, за да предостави нашите професионални знания, умения и опит в полза и услуга на клиента. Ние отговаряме на конкретни въпроси, касаещи действащото законодателство, предлагаме съвременен подход и иновационни решения.

 • Консултантски услуги, включени в договора за счетоводно обслужване - 2 часа на месец безплатно;
 • Разработване на становища по предварително зададен казус от клиента;
 • Консултантски услуги, предоставени от оперативен счетоводител, главен счетоводител и управител на счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС" ООД

Цени на счетоводни услуги

1.АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

Месечен абонамент:
.
Вид клиенти
За ф-ми занимаващи се само със услуги
За ф-ми занимаващи се с търговия или търговия и услуги
За ф-ми занимаващи се с производство и
строителство
Взимане и носене на документи от офис на клинета
Ф-ми с до 40 док. месечно нерег. по ДДС
150.00лв.
200.00лв.
250.00лв.
30.00 лв.
Ф-ми с от 41 до 80 док. месечно нерег. по ДДС
200.00лв.
250.00лв.
300.00лв.
30.00 лв.
Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно нерег.по ДДС
250.00лв.
300.00лв.
350.00лв.
30.00 лв.
Ф-ми с над121 док. месечно нерег. по ДДС
по договаряне
по договаряне
по договаряне
30.00 лв.
Ф-ми с до 40 док. месечно рег. по ДДС
250.00лв.
300.00лв.
350.00лв.
30.00 лв.
Ф-ми с от 40 до 80 док. месечно рег. по ДДС
350.00лв.
400.00лв.
450.00лв.
30.00 лв.
Ф-ми с от 81 до 120 док.месечно рег.по ДДС
500.00лв.
550.00лв.
600.00лв.
30.00 лв.
Ф-ми с над121 док. месечно рег. по ДДС
по договаряне
по договаряне
по договаряне
30.00 лв.

Горните цени са до пет човека персонал. При по-голям персонал се добавят следните суми:
.
Брой персонал
Увеличение на стандартната цена
5-10 души
100.00лв.
10-20 души
200.00лв.
20-50 души
300.00лв.
Над 50 души
по договаряне

При регистрира по системата ИНТРАСТАТ се добавят следните стойности към цената

Придобивания / изпращания
Увеличение на стандартната цена
До 2 придобивания/ изпращания на месец.
100.00лв.
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец.
300.00лв.
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец
500.00лв.
Над 10 придобивания/ изпращания на месец.
800.00лв.


Еднократни такси:

 • Възнаграждение за годишно данъчно и счетоводно приключване - едномесечно възнаграждение.
 • Междини счетоводни отчети ( Баланс, ОПР и ОПП ) - 30% от едномесечно възнаграждение
 • Данъчни ревизии и счетоводни одити - една дванадесета част от месечното възнаграждение за всеки ревизиран/одитиран месец
 • Проверки от институциите/насрешна проверка по ДДС/ - 50 лв. за всеки отделен случай
 • Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения - 20 лв. с включени държавни такси, за всеки отделен случай
 • Внасяне на  на суми и платежни нареждания в банката на клиента - 20лв.за всеки отделен случай.
 • Попълване и заверка на осшгурителна книжка за 1година-50лв на всеки отделен случай.
 • Попълване на УП2,УП3 и заверка на ТК - 50лв на всеки отделен случай.
 • Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА - 2 лв. на фактура

*Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. Счетоводна кантора " АДИС ФИНАНС " ООД " си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.
4. Цените са в лева без включен ДДС
ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ НА ЛИЦА БЕЗ АБОНАМЕНТ

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ:

Вид клиенти
Цена на годишно приключване
Подаване на декларации и др.
Ф-ми до 50 документа
300.00лв.
50.00лв.
Ф-ми от 50 до 100 документа
400.00лв.
50.00лв.
Ф-ми над 100 документа
по договаряне
50.00лв.

Еднократни такси
Консултации - 30 лв/час
Попълване на данъчни декларации на физически лица - 50 лв.
 

Бързи Връзки